PartnerzyPartners
QR-kodyQR codes
MiejscaLocations
WRO 07 ReaderWRO 07 Reader
SympozjumSymposium
WydarzeniaEvents
KonkursCompetition
ProgramSchedule
NewsNiusy

Augmented Body

illustration
Suguru Goto
Augmented Body
France 2005/2006
performancepl
Performance składa się z dwóch części. Pierwszą stanowi muzyka z laptopa oraz interaktywne wideo, druga to muzyka i interaktywne wideo wraz z BodySuit. Continuum i CsO związane są z moim trwającym projektem Artificial Body and Real Body. Teksty wykorzystane w pracy pochodzą z Mille Plateaux Deleuze'a i Guattariego, oraz fragment nagrania radiowego Artauda: Pour en finir avec le jugement de Dieu. Teksty włączone do pracy dotyczą przede wszystkim CsO (Corps sans Organs = ciało bez organów). To montaż obrazu i dźwięku eliminuje ideę znaczenia i historii, a język traktowany jest jako ikona. Tekst zostaje włączony i zmodyfikowany w obrębie obrazu. Zamysłem jest zmiksowanie, przeciwstawienie i wplecenie pomiędzy nie różnych reprezentacji ciała. Obraz wideo przedstawia prawdziwe ciała, ciało performera potrafi przekształcać obrazy w czasie rzeczywistym. Powstaje układanka,zasadzająca się na różnicach i podobieństwach między realnym a wirtualnym ciałem. Tytuł Continuum odnosi się dosłownie do strategii pracy. Jej zamysł pochodzi od dwóch kluczowych słów: labirynt oraz tautologia. Oryginalne fragmenty są nieustannie osadzane w różnych kontekstach i przekształcane. Wideo zrealizowano w Interactive System w czasie rzeczywistym. Projekcję ukazuje performer na scenie, odbywa się ona w bezpośrednim kontekście żywego planu.


en
The performance consists of two parts. The first half is Laptop music and interactive video, and the second half is music and interactive video with BodySuit. Continuum and CsO are related to my on-going project Artificial Body and Real Body. The texts used in this work are coming from Mille Plateaux of Deleuze and Guattari and the radio piece of Antonin Artaud: Pour en finir avec le jugement de Dieu. Especially, the texts that are utilized in this work, are about CsO (Corps sans Organs = Body without Organs). It's a visual and sound montage that eliminates the notion of sense and history and where the language is treated as an icon. The text is incorporated and modified in the image. The idea of this is to mix, juxtapose and to weave different representation of the body between them. The video image shows real bodies but the body of the performer can transform its images in real time. We are having now a puzzle where it's a matter of differences and resemblances between real and virtual body. The title, Continuum literally refers to the strategy of this work. Its concept comes from two key words, labyrinth and tautology. The rarefied materials are unceasingly taken back on different contexts, but also transformed. The video is performed with Interactive System in real time. This projection is presented by a performer on a stage and on a live performance context.