PartnerzyPartners
QR-kodyQR codes
MiejscaLocations
WRO 07 ReaderWRO 07 Reader
SympozjumSymposium
WydarzeniaEvents
KonkursCompetition
ProgramSchedule
NewsNiusy

Przeciw Nicości – Całość i Nieskończoność / Against Nothingness – Entirety and Infinity

illustration
Ksawery Kaliski
Przeciw Nicości – Całość i Nieskończoność / Against Nothingness – Entirety and Infinity

Poland 2005-2006
installation

pl

Koncepcja:

Całość i nieskończoność - kiedy jest całość, a kiedy nieskończoność?
W instalacji całość stanowią kokony, postaci w nich zamknięte i to co je otacza, czyli świat zewnętrzny, który stara się manipulować relacją miedzy Ja i Inny za pomocą pierścieni interaktywnych. Dosłownie można powiedzieć, że świat zewnętrzny wchodzi w, preparuje
i wyciska presję (re-presjonuje) na „wewnętrzności” poprzez inteaktorów, którzy manipulują dłońmi przy pomocy obręczy. W ten sposób „wewnętrzność” (inaczej mówiąc system wartości archetypicznych, uczucia, matryca zachowań, przeżyć itp.) zostaje naruszona, zostaje represjonowana. Nieskończoność jest tym co powstaje pomiędzy kokonami, tym co widzimy na parze i co powstaje w momencie połączenia się dwóch żywiołów - wody i ognia. Interaktor bedzie mógł to zauważyć jeśli nie będzie manipulować dłońmi w pierścieniach .

Sposób działania:

Projekt składa się 2 ekranów w kształcie kokonów zawieszonych w przestrzeni pomiędzy głównym elementem projekcji na parze oraz z 2 obręczy interaktywnych. Czujniki w obręczach interaktywnych zostały przydzielone odpowiednio do 2 ekranów, tak by podczas manipulacji swobodnie można zmieniać kształty każdej postaci z osobna.

Obręcze interaktywne (manipulatory) oraz kokony mają swoje znaczenie symboliczne.
Manipulatory dają interaktorowi narzędzie, którym może ingerować w postaci początkowo połączone.
Jest to rodzaj interfejsu, który poprzez nienamacalne działanie ukazuje ingerencję w bardzo delikatną tkankę. Dotyk wirtualny daje interaktorowi poczucie władzy nad wyświetlanymi postaciami. Jednak w momencie ingerencji, każda z postaci zamyka się w kokonie (trwa
w Nicości). Powrót do pierwotnego działania istalacji (wyświetlania na parze) jest możliwy tylko w momencie przerwania manipulacji. Po pewnym czasie, postaci wyświetlane na kokonach dostrajają się do siebie i w chodzą w głębszą relację wyświetlaną na parze.

Przeciw Nicości - Całość i Nieskończoność przełamuje bariery miedzy ludźmi, a także między maszyną (komputerem) a człowiekiem. Jest to rodzaj miksera obrazów i dźwięków. Jest miejscem spotkania i poznania zachowań swoich i innych; platformą zastanowienia się
na ile można wchodzić w głębsze relacje innych i czy mamy prawo kimkolwiek manipulować?
Interakcja zastosowana została przewrotnie, tak by zastanowić odbiorcę nad prostą prawdą.
Jeśli ingerujemy - trwamy w Nicości, prawdziwą Nieskończoność można osiągnąć bez manipulacji.


en

Conception:

Entirety and Infinity – when is there entirety and when infinity?
In the installation entirety is presented by means of the cocoons, the figures shut in them, as well as what surrounds them, that is the outside world, which tries to control the relation between Me and Someone Else by means of the interactive rings. Literally one can say that the outside world gets inside, fabricates and puts pressure (represses) upon “the interior” through inter-actors, who manipulate with their hands by means of the rings. Thus “the interior” (in other words the system of archetypal values, feelings, the matrix of behaviours, experiences, etc.) gets violated, gets repressed. Infinity is what comes into existence between the cocoons, what we can see on the steam, and what comes into being while combining two elements – water and fire. The inter-actor will be able to notice it unless he manipulates with his hands in the rings.


Modus Operandi

The project consists of two screens in the shape of cocoons suspended in the air on both sides of the main element of the projection and two interactive rings. The sensors in the interactive rings were individually assigned to the two screens in such a way that while manipulating you can freely change the shape of each figure.

The interactive rings (manipulators) and cocoons have their own symbolic meaning.
For inter-actors the manipulators are the tools with which they can interfere in the figures joined at the beginning.
This a kind of interface which through virtual actions shows interference into a very gentle tissue. This virtual touch gives the inter-actor a sense of power over the projected figures. However, in the moment of interference each figure shuts oneself away in a cocoon (stays in Nothingness). Return to the original work of the installation is only possible when the inter-actor stops manipulating. After some time the figures shown on the cocoons adjust to each other and they enter a deeper relation projected on the steam.

Against Nothingness – Entirety and Infinity breaks barriers between people, but also between a machine and a human being. It is a kind of a mixer of pictures and sounds. It is a place of meeting and learning our own and other people's ways of behaving; it is a platform for considering whether or not we are entitled to enter other people's deep relations and whether or not we have the right to manipulate others.
The interaction was applied in a perverse way to make the audience think about a simple truth. If we interfere, we stay in Nothingness, we may reach the true Infinity only without manipulation.
Ksawery Kaliski

Ksawery Kaliski is one the most interesting multimedia artists of the young generation. In the year 2002 he graduated with a distinction from the Department of Graphics of the Academy of Fine Arts in Katowice. Now he is an academic teacher of the New Media laboratory in the same Academy. In the years 1997 and 2001 he was a holder of a scholarship of the Minister of Culture and Arts. His works were shown, among others, at the Brooklyn Underground Film Festival in New York (2003), the Wien Modern in Vienna (2003), the Subtropics Experimental Music Festival in Miami (2004), the Polish Pavilion at the International Biennial of Graphics in Ljubljana (2005), the 5th and 6th Triennial of Polish Graphics in Katowice (2003, 2006), the exhibition Young Eagles of Polish Graphics in Seul (2006), the Euro-Graphic-Artist Kraków-Sankt Petersburg (2006).

He won an award in the field of multimedia at the International Triennial of Graphics in Kraków (2006).
He creates graphic and interactive installations, he designs, carves, deals with digital graphics and animation. He is inspired by modern electronic music, which results in specific computer intensity and language of expression in his film projects. He is particularly interested in the look at the arts and their media in post-modernist movements.

selected exhibitions:

2001 • International Biennial of Poster- Colorado, USA, Hong Kong, China
• 17th Polish Poster Biennial - BWA Katowice, Poland
2003 • Festival of Multimedia Arts “Transmediale - Play Global” - Berlin, Germany
• Triennial of Polish Graphics, BWA Katowice, Poland
• International Triennial of Graphics - Kraków, Kiev, Moscow, Oldenburg
• Brooklyn Underground Film Fesitval - New York, USA
• 4th International Egyptian Triennial of Graphics - Giza, Egypt
• Wien-Modern the International Festival - Vienna, Austria
2004 • Dialogues music, performance, image festival in Edinburgh - Glasgow Festival, UK
• Meridian 18* - Kutscherhaus Reklinghausen, Germany
• Subtropics Experimental Music Festival - Miami, USA
• OFFteka the Festival of Films in Kraków, Poland
• ASTIGMATIC Cinema - Warsaw, Poland
• Art Silesia - Art Point Black Gallery - Florence, Italy
2005 • Śląsk Active - BWA Katowice, Poland
• ANIMATIONS - Kronika, Bytom, Poland
• International Biennial of Graphics - Polish Pavilion - Ljubljana, Slovenia
• Transgressions 2005 the Centre of Culture Zamek - Poznań, Poland
• Vilnus Film Festiwal - Skalvija Cinema, Vilnus, Litua
2006 • Reanimation - International Film Festival - Łódź, Poland
• Young Eagles of Polish Graphics - Museum of Contemporary Arts - Seoul, South Korea
• 6th Triennial of of Polish Graphics - BWA Katowice, Poland
• 5th International Triennial Colour in Graphics ART NOW - Wozownia Gallery, Toruń, Poland
• 25th International Triennial of Graphics – Bunkier Sztuki, Kraków, Poland
• 10 Graphic Artists from Poland - Busan, South Korea
• Euro-Graphic-Artist - Kraków - Sankt Petersburg, Russia
2007 • Young Eagles of Polish Graphics - Polish Embassy - Beijing, China
• Umpolen – Freiraum, Museums Quartier, Vienna, Austriaksawery.kaliski@artmediale.com
www.artmediale.com