PartnerzyPartners
QR-kodyQR codes
MiejscaLocations
WRO 07 ReaderWRO 07 Reader
SympozjumSymposium
WydarzeniaEvents
KonkursCompetition
ProgramSchedule
NewsNiusy

Sigma Draconis / Solaris Unfolds Pt1

illustration
John Baugh
Sigma Draconis / Solaris Unfolds Pt1
UK 2006
03:00
installation/screening


pl
Praca zgłębia zastosowanie modelowania 3D i animacji jako mediów do tworzenia ruchomej rzeźby cyfrowej. Powtarzające się animacje, powstałe przy wykorzystaniu oprogramowania do trójwymiarowej animacji złożone są z serii cyfrowych obrazów, eksplorujących relacje między ruchem a strukturą. Cyfrowe struktury używają ruchu aby wytwarzać układy, które rozpadają się i ponownie scalają w miarę upływu czasu. Ruch odzwierciedla ewolucję i wzrost elementów, uchwyconych poprzez ekspozycję poklatkową. Estetyczna złożoność każdej rzeźby mogłaby zostać również określona jako dwoistość, zasadzająca się na różnicy między pięknem symetrii i niepokojem przypisanym nieustannie zmieniającej się kombinacji form, która wydaje się sztuczna i nie poddająca się kontroli. Te koncepcje bada moja praca. Perspektywa wykorzystywana jest przy manipulowaniu głębią pola, czyniąc nieostrymi krawędzie elektronicznych form. Nadaje to wagi ich realnemu istnieniu, powodując też drganie obrazu, co przywodzi na myśl stare filmy. Widz może postrzegać pracę jako współczesną, umiejscowioną w społeczeństwie sterowanym przez technologię, jednak pojawienie się drgań pozwala zakładać sytuację, w której to widz mógłby wyobrażać je sobie jako archiwalne. Przez powtarzanie wzoru nowe elementy postrzegane są, jako podświadomie wcześniej już widziane.


en
The work explores the use of 3D modeling and animation as medium to create digital kinetic sculpture. The repeating animations are constructed using 3D animation software and consist of a series of digital forms that explore the relationship between movement and structure. The digital structures use movement to create arrangements that deconstruct and re-assemble over time. The movements mirror the evolution and growth of material elements captured through time lapse photography. The aesthetic intricacy of each sculpture could also be said to possess a duplicity changing between symmetrical beauty and an uneasiness that is ascribed to the continually changing combination of forms that appears synthetic and uncontrollable. These are concepts that my work investigates. Perspective is utilized through manipulating the depth of the field, blurring the rear of the electronic forms. This gives weight to its realistic existence, creating flicker which is reminiscent of historical films. The viewer may see the work as contemporary, situated in a technology driven society, but the appearance of the flicker seems to create a scenario, whereby the viewer could imagine they are actually witnessing archival footage. As the pattern is repeated new elements are seen that were perhaps subconsciously witnessed before.

John Baugh


John Baugh is a digital media artist. In 1995 he received BA (hons) degree in 3D-Design at Camberwell College of Arts and is currently pursuing his master’s degree in Digital Arts there. His artwork has been screened numerous times as a part of The Bigger Picture project in the public area of Manchester, and exhibited in various British galleries.


Education


2006 – Present: MA Digital Arts Camberwell College of Arts

1992 – 1995: BA (Hons) 3D-Design Camberwell College of Arts


Selected Exhibitions and Screenings


18 November – 8 December 2006

The Bigger Picture, Cornerhouse and the BBC Manchester

Sigma Draconis Pt 1 2006


Solo screening and selected submission


9th – 22nd September 2006

The Bigger Picture, Cornerhouse and the BBC Manchester

Sirius Delta 2006

A selected version of the programme of animations from Blink,

A Gasworks open submission project that took place in Summer 2006


10 – 13 August 2006

Blink, Gasworks Gallery, London

Sirius Delta 2006

This Selected submission event that explored the idea of animation and demonstrate the scope of work being produced within this field.


1997: Group Exhibition, The Platform Gallery, Clitheroe, England

1998: An Exhibition of Contemporary Art, Daventry Museum, Daventry


Web Projects


thedarkspace.net

An online space which exhibits digital works using electronic media. The work exhibited in this site explores the technology of combining 3D modeling, Digital video and animation to create electronic art. The web space as a whole investigates the notions of online/electronic exhibits within a digital domain.