PartnerzyPartners
QR-kodyQR codes
MiejscaLocations
WRO 07 ReaderWRO 07 Reader
SympozjumSymposium
WydarzeniaEvents
KonkursCompetition
ProgramSchedule
NewsNiusy

modal.patterns


Andres Ramirez Gaviria
modal.patterns
Austria
2006
video looppl
Przy modal.patterns opierałem się na teorii Gestalt, dotyczącej ludzkiej percepcji. Zgrupowane w kategorie podobieństwa, bliskości, wyłączenia, obszaru, formy i podłoża czy symetrii, jej prawa wykorzystane są w celu zilustrowania wpływu kontekstu na percepcję. Stosuję je tu jako podstawową strukturę/składnię przy przekładzie informacji tekstowej na animacje wizualne. Studia z zakresu filozofii mediów, nauk kognitywnych i innych dyscyplin udowodniły, że współczesne technologie powołując do istnienia nowe sposoby porozumiewania się, stanowią wyzwanie dla przyjętych założeń w dziedzinie poznania i percepcji. Teoria Gestalt utrzymuje, że percepcja ma źródło w ogólnych związkach między lokalnymi elementami, kluczowymi dla obserwowanych lub przeżywanych zjawisk. Biorąc pod uwagę rodzaj złożonych przestrzeni informacyjnych wytwarzany przez technologie oraz potrzebę poszukiwania i ogarnięcia wzorców informacyjnych, łatwo dostrzec znaczenie teorii dla takiej analizy. Kodowanie wizualnych danych przeprowadzane jest przez kryptograficzny model, który przypisuje sekwencje animacji do poszczególnych liter alfabetu oraz znaków specjalnych. Warstwa dźwiękowa powstaje przez przepuszczanie animacji przez algorytmy rozpoznawania obrazów, czego rezultatem jest dźwiękowy odpowiednik strony wizualnej.


en
In modal.patterns I have worked with the Gestalt theory of human perception. Grouped into the categories of similarity, proximity, closure, area, figure and ground, and symmetry, the principles of Gestalt theory are used to exemplify how context influences perception. I employ them here as an underlying structure/syntax in the translation of textual data into visual animations. Studies in media philosophy, cognitive science, and other disciplines have proven that contemporary technologies bring forth new modes of communication challengeing commonly accepted assumptions of knowledge and perception. Gestalt theory argues that perception results from the global relationships among the local elements, intrinsic to the phenomena being observed or experienced. Considering the kind of complex information spaces that technologies spawn and the need to seek and comprehend the information patterns therein, it is easy to see the relevance of the principles of the theory to such an analysis. The encoding of visual data is realized through a cryptographic model which ascribes
animation sequences to each symbol of the alphabet plus the common special characters. Audio component is created by running the animations throughimage recognition algorithms whose output is a sonic translation of its visual counterpart.

Andres Ramirez Gaviria


Andres Ramirez Gaviria is an artist born in Bogota, Colombia. He holds a BA from Boston University and an MA from the University of Southampton and is presently a PhD candidate in the Communication Theory Department at the Universität für angewandte Kunst in Vienna, Austria.


His work has been shown in various solo and group exhibitions in the US, England, Spain, Italy, Holland, Austria, Germany, Argentina, Mexico, Cuba, China and the Dominican Republic, including MuseumsQuartier Wien, BA – CA Kunstforum (Vienna), 450 Broadway Gallery (New York), Kunsthaus Graz, Medienturm (Graz), IV and V Caribbean Biennial (Santo Domingo), CAFA Museum of Art (Beijing), the ARCO International Contemporary Art Fair (Madrid) and the transmediale.06 International Festival for Art and Digital Culture (Berlin) in which he received the second prize (ex aequo) in the transmediale.06 Award.


His work has been featured and reviewed in Art Nexus, NY Arts Magazine, Falter, Artes, Flash Art International, Lapiz, Tatlin, Berliner Kunst, El Tiempo among other art and media publications.


His writing has appeared in various publications, including Flash Art International and NY Arts Magazine. Andres Ramirez Gaviria currently lives and works in Vienna, Austria.