PartnerzyPartners
QR-kodyQR codes
MiejscaLocations
WRO 07 ReaderWRO 07 Reader
SympozjumSymposium
WydarzeniaEvents
KonkursCompetition
ProgramSchedule
NewsNiusy

(((.living.stereo.)))

illustration
Brian Mackern
(((.living.stereo.)))
Uruguay 2006
performancepl
(((.living stereo.))) służy prezentacji dwóch sposobów użycia, postrzegania i słyszenia rzeczy, wykorzystujących procesy cyfrowe. Główny interfejs tego CD-ROM-u przedstawia fragmenty filmu Introducing Stereophonic Phonograph Records, wyprodukowanego w 1958 roku przez Handy (Jam) Organization. Projekt składa się z dwóch głównych sekcji (lewo i prawo, ying i yang, 0 i 1): SoundCode.Sketches i cinema.tik, które prowadzą do różnych zestawów zabawek dźwiękowych (proste, zabawne interfejsy dźwiękowo-wizualne oraz remixery), które odzwierciedlają dwa sposoby interreakcji/reakcji z kodem i procesami cyfrowymi, ściśle powiązanymi z dźwiękiem i efektami wizualnymi. Rozdział SoundCode.Sketches pokazuje zabawki dźwiękowe, w których procesy kodowania są ściśle związane z efektami wizualnymi. W czasie gdy użytkownik nimi steruje, efekty wizualne odzwierciedlają nagość kodu. Rozdział cinema.tik pokazuje te same procesy, ale "powleczone" pętlami/fragmentami ikonograficznymi filmów, ściśle związanych z historią artysty jako odbiorcy kultury. Użyte kody są readaptacjami kodu znalezionego w Internecie, zaprojektowanego do innych celów (uprzestrzennianie fizyki, przedstawienia wzorów, etc). Stąd trzy podejścia czy poziomy remiksowania: dźwiękowo-wizualny/interfejs, kod oraz kultura.


en
(((.living stereo.))) is presenting 2 ways of using, seeing and hearing things in which digital processes are involved, this CD-ROM's main interface reflects fragments of 1958 film Introducing Stereophonic Phonograph Records by Handy (Jam) Organization. There are two main sections (left and right, ying and yang, 0 and 1): SoundCode.Sketches and cinema.tik each linking to different sets of soundtoys (simple and playful soundvisual interfaces and remixers) that reflect two ways of interacting/reacting with code and digital processes tight linked to sound and visuals. The SoundCode.Sketches chapter shows soundtoys in which the process of the codes are tight linked to visuals.As the user navigates the soundtoys, the visuals reflects the nakedness of code. cinema.tik chapter shows these same processes but "skinned" by loops/fragments of iconographic films tightly linked to the artist "history" as culture consumer. The codes used are readaptations of code found on the internet designed for other uses (physics spatialization, formulae representations, etc). Thus three approaches / levels of remixing are involved: soundvisual / interface, code, culture.

Brian Mackern

1962 – Uruguay


Director/editor of <artef@ctos virtuales>, one of the first latinamerican virtual spaces devoted to the investigation, development and implementation of web/netart projects [1996]. [ http://www.internet.com.uy/vibri/ ]


Developer/designer of many CD and net art projects. Composer of autogenerative/reactive visual sound structures and environments. His works, mainly concerned in processes & structures in digital environments, explore interface-design, random events, estocastics, soundtoy creations, generative/reactive/interactive image_sound objects, real time video-data animations, netart and soundart.


Since 2000 he has also been developing the [netart_latino database], a database of latinamerican netartists, among many other collaborative web projects. [http://netart.org.uy/latino/ ].


Since 1999 his works and creations have been presented in many tours to Argentina, Mexico, France, España, Italia, Korea.


more info:

http://netart.org.uy

http://34s56w.org

http://no-content.net