PartnerzyPartners
QR-kodyQR codes
MiejscaLocations
WRO 07 ReaderWRO 07 Reader
SympozjumSymposium
WydarzeniaEvents
KonkursCompetition
ProgramSchedule
NewsNiusy

Wydarzenia WRO 07 / WRO 07 Events

pl


pl
Ständig in Bewegung (Nieustannie w ruchu)
Współczesne trendy w eksperymentalnym filmie i wideo w Niemczech (1994-2004)


Filmy i prace wideo w cyklu Ständig in Bewegung zostały zestawione przez pięciu kuratorów: Siegfrieda Zielinskiego, Jochena Coldeweya, Carolę Ferber, Ralfa Sausmikata oraz Hermanna Nöringa, przez którego prezentowane są we Wrocławiu. Celem projektu jest przedstawienie możliwie najbardziej reprezentatywnego przekroju rozwoju niemieckiego filmu eksperymentalnego ostatniego dziesięciolecia orazi współczesnych trendów. Włączone zostały tutaj nie tylko dzieła złożone od strony zawartości i warstwy estetycznej, ale też prace skupiające się na eksperymentowaniu z wieloma technikami, na umiejętnościach i rozwoju indywidualnych stylów artystycznych.
Prezentowany program filmów i wideo stanowi kontynuację przygotowanej przez Goethe-Institut serii wydawnictw, dokumentującej rozwój awangardowej i eksperymentalnej kinematografii w Niemczech od lat 20. do połowy lat 90. Od samych początków kinematografii, historia filmu eksperymentalnego tworzyła osobny rozdział. Dzieła kina eksperymentalnego miały jednak znaczący wkład w rozwój filmu jako autonomicznej formy sztuki, języka filmu oraz filmowej estetyki. Eksperymentalna natura tego formalnego i, od strony zawartości i estetyki, bardzo heterogenicznego gatunku charakteryzuje się między innymi tym, że w większości filmy te były i są tworzone niezależnie od komercyjnych struktur przemysłu kinematograficznego, jako wolne, niezależne pod względem artystycznym i bardzo osobiste dzieła sztuki, a jako zasadę przyjmują formę ekspresji, która stoi w opozycji do mainstreamu. Stywierdzenia te są jeszcze bardziej prawdziwe w wypadku video artu, który od początku przynależał do dziedziny sztuk plastycznych i obejmuje różnorodność powiązań i wewnętrznych relacji z filmem eksperymentalnym.

Scena video artu nieustannie się zmienia, z jednej strony z powodu postępującego rozwoju i większej różnorodności artystycznych podejść do przedmiotu, z drugiej przyczyną są różne cele, scenariusze życia i moralne koncepcje artystów. Daje się zauważyć, że często dominujący i wzajemny referencyjny związek poszczególnego medium, materiału je konstytuującego, struktur immanentnych dla technologii otaczających owe medium i jego język wizualny, który rozciąga się od lat 70-tych do 90-tych, został zastąpiony krytycznym podejściem do "zawartości", formy narracyjnej i relacji ze społeczeństwem. Stało się też jasne, że różnorodne relacje między poziomem wizualnym a dźwiękiem są podstawowym problemem twórcy. Media cyfrowe i wspomagane komputerowo środki produkcji i prezentacji wybitnie poszerzyły kreacyjne możliwości artysty. Nacisk kładzie się na "możliwości', ponieważ technologia cyfrowa podkreśla aspekt wytwarzania, prostą modyfikację obrazów w najmniejszym detalu, pikselu. Integracja różnych danych kulturowych, czy jest to muzyka, teksty, fotografie, dźwięk czy filmy, jest właściwością definiującą komputer jako "kulturowy interfejs".

Herman Nöring
Absolwent filmoznawstwa. Współzałożyciel, współdyrektor i kurator European Media Art Festival w Osnabrück, Niemcy


en
Ständig in Bewegung (Constantly in Motion)
Current trends in experimental film and video in Germany (1994?2004)


The films and video works in the series Ständig in Bewegung have been put together by five curators: Siegfried Zielinski, Jochen Coldewey, Carola Ferber, Ralf Sausmikat and Hermann Nöring, who introduces them in Wrocław. The aim is to present the most representative overview possible of developments in the last ten years as well as of current trends in experimental film work in Germany. Included here are not only complex masterpieces of content and aesthetics but also works that focus on experimenting with various techniques and skills and on developing personal artistic styles. The film and video programme presented continues the series of earlier film packages put together by the Goethe-Institut in which the development of German avant-garde and experimental filmmaking from the 20s to the middle of the 90s is documented. Since the beginning of cinematography the history of experimental film has evolved as a subdivision of the history of the cinema. The works of experimental cinema have, however, made important contributions to the development of film as a separate art form and to the language of the cinema and to film aesthetics. The experimental nature of this formal and in terms of content and aesthetics very heterogeneous genre is characterised among other things by the fact that for the most part the films were made, and are still being made, independent of the commercial structures of the film and cinema market, as free, independent artistic and very personal works of art, and as a rule they constitute a form of expression that stands opposite to the mainstream. This is even truer of video art, which from the very beginning has belonged in the field of fine arts and shows a variety of connections to and interrelations with experimental films.

This scene is constantly changing, on the one hand, simply because of the advancing technical developments and the widest variety of artistic ways to approach the subject, and on the other, because of the diverse goals, life scripts and moral concepts of those involved. What has been noted is that the frequently predominant and self-referential relationship to a particular medium, to the material constituting the medium, the structures immanent in the technology surrounding it and its visual language, which stem from the period of the 70s to the 90s, has shifted in favour of a critical treatment of the "content", of narrative forms and of the relationships to society. It has also become clear that the diverse relations between the visual and sound levels are the primary concern of the artist. The digital media and the computer-aided means of production and presentation have expanded the creative possibilities of the artist tremendously. The emphasis here is on "possibilities", because digital technology underlines the aspect of process, the simple modification of images down to the smallest detail, the pixel. The integration of various cultural data, whether they be music, texts, photographs, sound or films, is the distinguishing feature of the computer as a "cultural interface".

Hermann Nöring
MA Film Science. Co-founder, co-director and curator of European Media Art Festival in Osnabrück, GermanyProgram 1 : Weltbilder - Bilderwelten, Obrazy świata - światy obrazów / Images of the World - Worlds of Images, time: 76:07

Program 2: Ver-Ortungen, Przemieszczenia / Dis-locations, time: 85:20

Program 3: Struktur und Zeichen, Struktura i symbole / Structure and Symbols, time: 58:26