PartnerzyPartners
QR-kodyQR codes
MiejscaLocations
WRO 07 ReaderWRO 07 Reader
SympozjumSymposium
WydarzeniaEvents
KonkursCompetition
ProgramSchedule
NewsNiusy

Wydarzenia WRO 07 / WRO 07 Events

Chamanic Interferences

Brian Mackern
Chamanic Interferencespl

Chamanic Interferences to seria wizualno-dźwiękowych prac, wynikła ze współpracy różnorodnych twórców i muzyków. Leitmotivem tego projektu jest idea "podwójnej świadomości" i jej roli w sztuce. Poprzez pojęcie "podwójnej świadomości" artysta ujmuje stan istnienia, który otwiera jednocześnie dwa lub więcej odrębnych pól doświadczeń. W klasycznej terminologii antropologicznej stan ten określany jest jako szamański "trans", w trakcie którego szaman przemierza najdalsze kresy rzeczywistości i przestrzenie psychiczne. We współczesnej technologicznej rzeczywistości pojęcie "podwójnej świadomości" objawia się w możliwości przemieszczania się bez trudu poprzez nieskończoną Cyberprzestrzeń, przy jednoczesnym pozostawaniu w obrębie struktur świata materialnego.

Brian Mackern

Dyrektor i wydawca , jednej z pierwszych latynoamerykańskich przestrzeni wirtualnych poświęconych badaniu, rozwojowi i realizacji projektów web/netart (1996). Twórca i projektant wielu CD i projektów net art. Kompozytor autogeneratywnych/reaktywnych wizualnych struktur i przestrzeni dźwiękowych. Jego prace, dotyczące głównie procesów i struktur w otoczeniach cyfrowych, badają design interfejsu, zdarzenia przypadkowe, stochastykę, tworzenie zabawek dźwiękowych, generatywne/reaktywne/interaktywne obiekty dźwiękowo-wizualne, animacje w czasie realnym video-danych, net art i sztukę dźwięku.
Od roku 2000 rozwija on również [netart_latino database], bazę danych latynoamerykańskich artystów sieciowych, wśród wielu innych wspólnych internetowych projektów.
Od roku 1999 jego prace i twory były prezentowane podczas wielu podróży do Argentyny, Meksyku, Francji, Hiszpanii, Włoch i Korei.


en

Chamanic Interferences is a series of image-sound works, which resulted from the collaboration between various artists and musicians. Leitmotif of the project is the concept of "double consciousness" and its role in art. Through the notion of "double consciousness" the artist indicates a state of being which opens two or more different fields of experience at the same time. In classical anthropological terms this state is described as the shamanic "trance", in which the shaman navigates through the outermost limits of the reality and psychic spaces. In the contemporary technological reality the notion of "double consciousness" is reflected by the possibility of moving without efforts through the infinite Cyberspace remaining at the same time within the structures of the material world.

Brian Mackern

Director and editor of , one of the first latinamerican virtual spaces devoted to the investigation, development and implementation of web/netart projects (1996). Developer and designer of many CD and net art projects. Composer of autogenerative/reactive visual sound structures and environments. His works, mainly concerned in processes & structures in digital environments, explore interface-design, random events, estocastics, soundtoy creations, generative/reactive/interactive image_sound objects, real time video-data animations, netart and soundart.
Since 2000 he has also been developing the [netart_latino database], a database of latinamerican net artists, among many other collaborative web projects.
Since 1999 his works and creations have been presented in many tours to Argentina, Mexico, France, Spain, Italy and Korea.