PartnerzyPartners
QR-kodyQR codes
MiejscaLocations
WRO 07 ReaderWRO 07 Reader
SympozjumSymposium
WydarzeniaEvents
KonkursCompetition
ProgramSchedule
NewsNiusy

Wydarzenia WRO 07 / WRO 07 Events

Józef Robakowski. Obrazy energetyczne. Zapisy bio-mechaniczne 1970-2005 / Energetic Images. Bio-mechanical recordings 1970-2005


Józef Robakowski. Obrazy energetyczne. Zapisy bio-mechaniczne 1970-2005 / Energetic Images. Bio-mechanical recordings 1970-2005

Prezentacja pierwszej multimedialnej monografii poświęconej pierwiastkowi
energetycznemu,
bio-mechanicznemu i relacjom z zewnętrzną rzeczywistością w filmach i
pracach Józefa Robakowskiego wydanej przez WRO Art Center. Publikacja pod
redakcją Violetty i Piotra Krajewskich składa się z książki i zestawu 3
płyt DVD zawierających obszerny wybór videorealizacji, filmów oraz
dokumentacji performances. Podczas spotkania z Józefem Robakowskim
zaprezentowany zostanie film dokumentalny Marielli Nitosławskiej.

Mariella Nitosławska
Choices - An Artist from Eastern Europe Speaks Out
Quebec, 1987, 42:00, oryginalny format 3/4 NTSC, wersja angielska

Zamierzona jako osobisty list do zaprzyjaźnionych artystów z Kanady, ta
ekscytująca praca dotycząca Józefa Robakowskiego stała się manifestem
niezależności sztuki w obrębie odgórnie sterowanej kultury komunistycznej
Polski. Po części stanowiąc portret awangardowego artysty Józefa
Robakowskiego, częściowo będąc esejem na temat ochrony autonomii
artystycznej wobec sprzecznych ze sobą kontekstów historycznych, Choices
odnosi się do minionej ery, jednocześnie przypatrując się współczesnym oraz
przyszłym okolicznościom. Materiał z rozmów z Robakowskim oraz jego prac
został nakręcony potajemnie w Łodzi w 1986 roku.
Ukończony w Montrealu, film cieszył się olbrzymim powodzeniem podczas
pokazów video artu i został zakupiony do licznych kolekcji, między innymi
Muzeum Narodowego w Kanadzie, National Art Bank oraz Banff Center.
Projekcja podczas WRO 07 jest pierwszą publiczną prezentacją pracy w
Polsce.

Józef Robakowski - artysta, historyk sztuki, autor filmów, cykli
fotograficznych, zapisów wideo, rysunków, instalacji, obiektów, akcji
artystycznych i projektów konceptualnych ? należy do najważniejszych
postaci polskiej sztuki współczesnej.

Mariella Nitosławska - urodzona w Kanadzie, mieszkała w Polsce w latach
1977-86, ukończyła tu Wydział Operatorski Łódzkiej Szkoły Filmowej. Blisko
współpracowała z członkami grupy Warsztat Formy Filmowej (WFF),
uczestniczyła w wielu podziemnych akcjach artystycznych w Łodzi i
współorganizowała wystawę Konstrukcja w procesie w 1981 roku. Po powrocie
do Kanady naucza w School of Cinema na Uniwersytecie Concordia w Montrealu.
Jej bogata filmografia obejmuje prace powstałe w Polsce, Meksyku i
Kanadzie, zawiera liczne filmy o sztuce oraz odzwierciedla zainteresowanie
mieszaniem się kultur. W swoich pracach skupia się na nowych podejściach do
filmu dokumentalnego, wpływach technologii na dyskurs filmowy oraz na
determinujących aspektach subiektywności.

Józef Robakowski: Energetic Images. Bio-mechanical recordings 1970-2005

A presentation of the first multimedia monograph focusing on energy, the
bio-mechanical element and the ways art relates to external reality in
films and video arts of Józef Robakowski. The publication, edited by
Violetta and Piotr Krajewski, includes anthology of Robakowski's videos,
films and performance documents. During the meeting with Józef Robakowski
the documentary by Mariella Nitosławska will be presented.

Mariella Nitosławska
Choices - An Artist from Eastern Europe Speaks Out
Quebec, 1987, 42:00, original format 3/4 NTSC, English vers.

Intended as a personal letter from the filmmaker to her artist friends in
Canada, this galvanizing video became a manifesto for the independence of
art within the State-run culture of Communist Poland. Part portrait of
avant-garde artist Jozef Robakowski and part essay about protecting
artistic autonomy within adverse historical contexts, Choices addresses a
revolutionary era and contemplates present and future circumstances.
Footage of Robakowski in conversation and of his artworks was shot
clandestinely in Łódz in 1986.
The film was later completed in Montreal and enjoyed a formidable career in
video art circuits. It was purchased by numerous collections including the
National Gallery of Canada, the National Art Bank and the Banff Centre. The
screening at WRO 07 marks the video?s first public presentation in Poland.

Józef Robakowski - artist, art historian, filmmaker, photographer,
draftsman and creator of video recordings, installations, actions and
conceptual projects ? is one of the most important figures in contemporary
Polish art.

Mariella Nitosławska was born in Canada but lived in Poland from 1977 to
1986; she is a graduate of the Cinematography Department of the Polish
National Film School in Łódź. During this period, she was worked closely
with several members of the Film Form Workshop, participated in many
underground artistic events in Łódź and was one of the co-organizers of the
Construction in Process exhibition in 1981. After returning to Canada, she
began teaching at the School of Cinema at Concordia University in Montreal.
Her extensive filmography, produced in Poland, Mexico and Canada, includes
numerous films about art and reflects her preoccupation with the
crossbreeding of cultures. Her work focuses on new approaches to
documentary, on the relationship of technology to cinematic discourse, and
on determinant modes of subjectivity.