PartnerzyPartners
QR-kodyQR codes
MiejscaLocations
WRO 07 ReaderWRO 07 Reader
SympozjumSymposium
WydarzeniaEvents
KonkursCompetition
ProgramSchedule
NewsNiusy

Wydarzenia WRO 07 / WRO 07 Events

prace wideo młodych artystów serbskich

Re: Animacje
prace wideo młodych artystów serbskich
kurator: Ivana Sremcević
url: http://www.videomedeja.org

Równolegle do przemian formy i kontekstu światowej sztuki wideo, ten proces
potęgowany jest w Serbii przez specyficzne warunki społeczne. Tak w pracach
utalentowanych animatorów, jak twórców skłaniających się ku językowi filmu,
odzwierciedlają się lęki i homofobia jako zjawiska powszechne w
społeczeństwie serbskim. Jednocześnie ich twórczość stanowi odpowiedź na
stopniowo coraz bardziej wymagające kryteria produkcji i technologii.

Animacje:
Prace Željko Katanića i Ivana Bereša są przykładowe pod względem
produkcji, realizacji technicznej oraz efektów wizualnych. Bez wątpienia
powstały jako rezultat pracy na łatwiej dostępnym sprzęcie i technologii
IT, jednak ich jakość jest efektem pomysłów wprowadzonych w życie przez
twórców przy mądrym wykorzystaniu technologii. Beresˇ posuwa się w tym
nieco dalej niż Katanić, tworząc w pełni rozwinięty scenariusz przy
wyrafinowanym stylu animacji.

Reanimacje:
Good morning, malignant cell jest z technicznego punktu widzenia całkiem
niezłą, jak na młodego artystę animacją, jednak pod względem treści stanowi
ona wierną ilustrację Serbskiego Paradoksu późnych lat dziewięćdziesiątych,
pozwalającą na cyniczny wgląd w bezsilność i melancholię przeciętnego
człowieka doprowadzonego na granicę śmierci klinicznej. Obecnie stan tego
pacjenta nie zagraża już jego życiu, między innymi dzięki osobom podobnym
do tych młodych artystów, którzy koncentrują swoją energię na działaniu
wbrew mainstreamowi.

Festival Videomedeja w Nowym Sadzie, w Serbii, od wielu lat promuje prace
tych artystów, przyjmując za punkt odniesienia raczej jakość aniżeli
gatunek. Wybrane filmy stanowią kolaż dominujących obecnie w tym kraju
gatunków - animacji oraz klasycznych prac wideo, ze szczyptą filmowych
ambicji.


Yellow drums
Gordana Žikić
01:50, RS, 2005
DVD, Color, Stereo

Dźwięk i ruch dają mi poczucie szczęścia i spełnienia. Płynące linie
akcentują ruch tętniący w rytm brzmienia bębnów. Dźwięk bębnów w szybkim
rytmie wzbiera się, sugerując strumień energii w jej trwaniu, pulsując,
rosnąc...

Like Lynch
Predrag Damjanović
03:20, RS, 2005
DV, Color, Stereo

Jako twórca czuję osobliwe podobieństwo do Davida Lyncha. Rejestrowałem
codzienne sytuacje, ulice, chodniki, budynki, dom, w którym mieszkam w
sposób, który nazwałbym "Lynchowskim postrzeganiem". Wierzę, że bohaterowie
Lyncha to personifikacje ducha i sił psyche, które wywołane zostają w
końcówce filmu. Inspirowałem się innym punktem widzenia - ukrytym,
niewidzialnym, tajemniczym w swej przyziemności i "znajomym".


packed into few moments
Ivan Bereš
05:00, RS, 2005/06
DVD, Color, Stereo

Opowieść o fizycznym i psychicznym kontakcie z przestrzenią.
Zaznajamianie się z pomieszczeniem, jego kątami, wielkimi sferami, ukrytymi
mikrocząsteczkami.
Karykatura przypadkowej sytuacji.


Brain has left the Building
Zˇeljko Katanić
01:47, RS, 2004/05
DVD, Color, Stereo

Mózg opuścił budynek!!!


Dobro jutro maligna ćelijo / Good
morning malignant cell
Marin Malesˇević
20:00, RS, 2004
DV, Color, Stereo

Przez chwilę zostają w kuchni.
Przychodzi sąsiad, przenoszą się do pokoju dziennego.
Oglądają program w telewizji.
Syn wraca z wojska.
Idą na spacer...


Tigrice hodaju / Tigresses are walking
Aleksandrija Ajduković
04:41, AT, 2006
DVD, Color, Stereo

Kobiety noszące ubrania imitujące skórę zwierząt naśladują kocie ruchy.


endgame
Goran Micevski
05:00, RS, 2005
DVD, Color, Stereo

W myśli buddyjskiej, osobowość stanowi jedność przypadkowych elementów
utrzymywanych razem jedynie przez słabe siły życiowe. Ich naturalną
skłonnością jest powrót do pierwotnego stanu rozproszenia. Wydaje się, że
współczesna teoria gier losowych i loterie funkcjonują w podobny sposób:
liczba kombinacji oraz permutacji znaków w słowie liczona jest w setkach
tysięcy. To obserwator odpowiedzialny jest za nadanie im sensu; jego wzrok
przesuwający się instynktownie po (potężnej) kumulacji znaków zatrzymuje
się na (pozornie) logicznych i odczytywalnych ich kombinacjach. Innymi
słowy, pomijając fragmenty, które być może niosą jakiś sens, zostaje przy
kombinacjach, które bez trudu można przeczytać od lewej do prawej.


Re: Animations
videoworks by young serbian artists
curator: Ivana Sremcˇević
url: http://www.videomedeja.org

Paralel with the transition of form and context of video art on a global
level, the same case scenario in Serbia is aggravated by specific social
circumstances. Whether they be talented animators or authors with bias
towards the film language, their work will reflect the fears and homophobia
as prevalent phenomena in the Serbian society. At the same time, their work
is a response to progressively more demanding production and technology
criteria.

Animations:
The works of Željko Katanić and Ivan Bereš are examples in terms of
production, technical realization and visual effects. No doubt that they
result from more readily available equipment and IT technology. Their
quality, though, stems from the authors ideas brought to life by clever use
of technology. Beresˇ takes this a bit further than Katanić, creating a
full blown screenplay with a sophisticated animation style.

Reanimations:
Good morning, malignant cell is technically pretty good for a young artist
but in terms of content, this is an accurate illustration of the Serbian
Paradox in the late nineties, giving a cynical insight into hopelessness
and melancholy of an average man brought to the verge of clinical death.
Nowadays this patient?s condition is not life threatening anymore owing,
among others, to the likes of these young artists who chanel their energy
against the mainstream.

The Videomedeja Festival in Novi Sad, Serbia has been promoting the works
of these artists for many years, taking the quality rather than genre as
the point of reference. The selected films represent a collage of currently
prevailing genres in this country- animation and classic video works with a
hint of film ambitions.


Yellow drums
Gordana Zˇikić
01:50, RS, 2005
DVD, Color, Stereo

The sound and movement give me the sense of happiness and accomplishment.
Streaming lines accentuate movement which beats in rhythm with the sound of
drums. The sound of drums in quick rhythm tends to pick up, suggestive of a
torrent of energy going on, throbbing, expanding...

Like Lynch
Predrag Damjanović
03:20, RS, 2005
DV, Color, Stereo

As an author, I feel an uncanny affinity to David Lynch. I featured
everyday situations, streets, walkways, buildings, the house where I live,
in a way I would describe as "Lynch-like outlook". I believe that Lynch
personified the spirit and powers of the psyche through his characters,
evoked at the end of the film. I was inspired by a different point of view-
disguised, invisible, mysterious in the mundane and "familiar".


packed into few moments
Ivan Beresˇ
05:00, RS, 2005/06
DVD, Color, Stereo

A narrative about physical and psychological contact with space.
Familiarizing with the room, its angles, big worlds, hidden micro
particles.
A caricature of a random situation.


Brain has left the Building
Zˇeljko Katanić
01:47, RS, 2004/05
DVD, Color, Stereo

Brain has left the building!!!


Dobro jutro maligna ćelijo / Good morning malignant cell
Marin Malesˇević
20:00, RS, 2004
DV, Color, Stereo

They stay for a while in the kitchen.
The neighbor comes, they move to the living room.
They watch a TV programme.
The son arrives from the army.
They go for a walk...


Tigrice hodaju / Tigresses are walking
Aleksandrija Ajduković
04:41, AT, 2006
DVD, Color, Stereo

Women wearing so called animal print clothes, imitating cat walk.


endgame
Goran Micevski
05:00, RS, 2005
DVD, Color, Stereo

According to Buddhism, a personality is a unity of random elements held
together merely by weak life forces. Their natural tendency is to return to
the original multitude. It seems that the contemporary theory of games of
chance and lottery function in much the same way: the number of
combinations and permutations of characters in a name is measured by
hundreds of thousands. The observer is responsible to bring in some sense
to it all; their eyes instinctively skimming over (potent) amassing of
characters and stopping at (seemingly) logical and readable combinations of
characters. In another words, they do away with lines of possible sense,
holding on to combinations that can readily be read from left to right.